Porady

Miałeś wypadek w drodze do pracy? Czy możesz liczyć na odszkodowanie?

Miałeś wypadek w drodze do pracy? Czy możesz liczyć na odszkodowanie?

Pracownik w miejscu wykonywania swojej pracy jest chroniony przepisami prawa w razie doznania uszczerbku na zdrowiu. Przysługuje mu wówczas odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia, a także rekompensujące wszelkie inne straty i potrzeby finansowe, które są związane bezpośrednio ze zdarzeniem. Nie każdy wie jednak, że w ustawodawstwie funkcjonuje również pojęcie wypadku w drodze do pracy i z pracy. Pracownik zatem może liczyć na świadczenia również z tytułu nagłego zdarzenia w drodze do miejsca pracy lub w drodze powrotnej do domu. Na czym polega zatem takie świadczenie i jakie są kryteria jego przyznawania?

Co oznacza wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy to nic innego jak nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną niezależną od poszkodowanego. Co ważne, zdarzenie to nastąpiło w drodze do pracy lub z miejsca zatrudnienia. Istotne są również kwestie związane z samą trasą, która powinna być najkrótsza i nieprzerwana, chyba że została przerwana z powodów uzasadnionych, chociaż czas przerwy nie powinien być dłuższy, niż wymagała tego potrzeba. Wynika z tego, że definicja samego wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest bardzo niekonkretna i mocno zawiła, a jej interpretacji może być przynajmniej kilka.

Ważną sprawą jest wyjaśnienie pojęcia drogi pracownika do pracy lub z pracy. Otóż, zaczyna się ona w momencie opuszczenia zakładu pracy lub miejsca zamieszkania, a kończy się bezpośrednio w domu poszkodowanego lub – w przypadku powrotu do domu z pracy – w zakładzie pracy. Jeśli zatem poszkodowany zboczył ze swojej trasy, co nie było w danej chwili konieczne, i wypadek wydarzył się poza stałą trasą przemarszu, przyznanie odszkodowanie może zostać uznane za bezpodstawne. Za nieuzasadnione przerwanie trasy może zostać uznane wejście do kawiarni w celach towarzyskich, natomiast za w pełni uzasadnione – wejście do sklepu spożywczego po zakupy lub do apteki po leki. 

Na jakie świadczenie może liczyć poszkodowany?

Osoba poszkodowana, która w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, zyskuje pełne prawo do wynagrodzenia w okresie trwania tej niezdolności, a okres ten nie może być dłuższy niż 215 dni. Do pracodawcy należy obowiązek wypłaty pełnego wynagrodzenia przez 33 dni, po upływie tego czasu obowiązek ten przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który uruchamia procedurę wypłaty zasiłku chorobowego w dalszym okresie trwania niezdolności, czyli przez 182 dni. Jeśli pracownik po upływie tego okresu w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne, obowiązek wypłaty którego spoczywa również na ZUS. Co ważne, o podstawności niezdolności do pracy decyduje lekarz orzecznik wyznaczony przez ZUS. Wspomniane świadczenie rehabilitacyjne przysługuje poszkodowane przez okres kolejnych 12 miesięcy, a jego wysokość będzie wynosiła przez pierwsze trzy miesiące 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a przez kolejnych 9 miesięcy – już tylko 75% tej wartości. Poszkodowany ma również możliwość ubiegania się o wypłatę renty z ZUS.

Jak otrzymać odszkodowanie?

Jeśli staniesz się ofiarą wypadku w drodze do pracy lub z pracy, musisz możliwie szybko poinformować o tym zdarzeniu swojego pracodawcę. Kolejny krok to sporządzenie karty wypadku, przygotowanej w oparciu o twoje oświadczenie, a także oświadczenia ewentualnych świadków wypadku. Konieczna będzie ekspertyza lekarska i ustalenia policji, która badała daną sprawę. Karta wypadku jest absolutnie niezbędnym dokumentem, wymaganym w celu otrzymania rekompensaty pieniężnej i innych świadczeń, a na jej sporządzenie przysługuje okres 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Jeśli pracodawca odmówi uznania zdarzenia, konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu.

Similar Posts