Porady

Renta rodzinna – kto może na nią liczyć?

Renta rodzinna - kto może na nią liczyć?

Renta rodzinna jest dużym wsparciem dla rodziny osoby zmarłej, mającej prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. To swego rodzaju świadczenie, które otrzymuje się jakoby w spadku i mające na celu materialne wsparcie osób, które były finansowo zależne od zmarłego, a jednocześnie mieszkały z nim w jednym gospodarstwie domowym. Oczywiście, aby renta rodzinna mogła zostać przyznana, musi zostać spełniony szereg warunków, ale jej przyznanie jest chronione ustawą o emeryturach i rentach. Kto zatem może się o nią ubiegać i jakie kryteria musi spełnić?

Renta rodzinna – dla kogo?

Pomimo tego, że głównym celem renty rodzinnej jest wsparcie po śmierci bliskiej osoby, nie każdy może liczyć na jej wypłatę. Wiele zależy od samej osoby zmarłej i zasad jej ubezpieczenia. To ważne, aby w momencie śmierci osoba ta miała przyznane prawo do emerytury, wliczając również emeryturę pomostową i rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie chodzi tu wyłącznie o samo pobieranie tych świadczeń lub jednego z nich, ale o samo prawo do pobierania. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osoby, która przed śmiercią pobierała świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

O przyznanie renty rodzinnej z ZUS mogą wystąpić dzieci własne i przysposobione, a także dzieci drugiego małżonka do chwili ukończenia przez nie 16 roku życia lub 25 lat w przypadku osób kontynuujących naukę. Podobne prawo mają też wnuki, rodzeństwo i inne dzieci będące pod pieczą zastępczą i na wychowaniu zmarłego, pod warunkiem jednak spełnienia przez nie wcześniejszych kryteriów. Jeśli te osoby mają już nabyte prawo do renty po swoich rodzicach, nie mogą się ubiegać o rentę po dziadkach lub rodzicach zastępczych, chyba że ich opiekunowie nie są w stanie zapewnić im bytu.

Renta rodzinna z ZUS – wysokość

Wysokość renty rodzinnej jest zależna od różnych czynników, jednak niezmienny jest fakt, że niezależnie od liczby członków rodziny, którzy mają prawo do ubiegania się o takie świadczenie, renta może być przyznana jako jedno świadczenie w charakterze łącznej renty rodzinnej. W sytuacji, gdy członków rodziny osoby zmarłej, którym przysługuje prawo do ubiegania się o rentę po tej samej osobie, świadczenie to jest dzielone na równe kwoty pomiędzy wszystkimi występującymi o nie osobami. 

Ilość osób mających prawo do renty ma zatem bezpośrednie przełożenie na wysokość wypłacanego świadczenia. Jeśli do renty rodzinnej jest uprawniona tylko jedna osoba, jej wysokość wynosi 85% kwoty świadczenia osoby zmarłej. W sytuacji, gdy o takie świadczenie ubiegają się dwie pełnoprawne osoby, jego wysokość wówczas stanowi 90% świadczenia zmarłego, natomiast gdy o jego przyznanie występują trzy osoby lub więcej, ZUS przyznaje im 95% świadczenia zmarłego. Należy przy tym pamiętać, że wartości te są odpowiednio dzielone pomiędzy osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia.

Renta rodzinna z towarzystwa ubezpieczeń

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zabezpieczenie życia swoich bliskich przez wykupienie dodatkowej umowy do ubezpieczenia podstawowego. Renta z PZU i innych towarzystw ubezpieczeniowych daje możliwość otoczenia opieką swoich bliskich i zapewnienia im bezpieczeństwa finansowego. Taką polisę można wykupić dodatkowo, ale nie jest to wymóg konieczny. Na jej mocy, osoby wskazana przez ubezpieczonego w razie jego śmierci otrzyma konkretne wsparcie finansowe w formie comiesięcznej renty. Co ważne, dla ubezpieczyciela nie jest istotny wiek wskazanej osoby, ani jej sytuacja życiowa czy materialna. 

Similar Posts